IRBEDAY 150 MG 28 FILM KAPLI TABLET

IRBEDAY 150 MG 28 FILM KAPLI TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8697929091923
ETKİN MADDEIRBESARTAN
FİRMA ADIVİTALİS İLAÇ SAN. TİC. A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI28
ATC KODUC09CA04
NFC KODU Nemden Korunması Gereken İlaç

ATC Sınıflandırması

C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
C09 – RENİN ANJİOTENSİN SİSTEMİNE ETKİ EDEN AJANLAR
C09C – KOMBİNE OLMAYAN ANJİOTENSİN II ANTAGONİSTLERİ
C09CA – KOMBİNE OLMAYAN ANJİOTENSİN II ANTAGONİSTLERİ
C09CA04 – IRBESARTAN

İlacın kısa özeti

VOLİZOLEN (HES 130/0,4) % 6 elektrolit I.V. infüzyon için çözelti

Damar yolundan kullanılır.

Steril, apirojen

 • Etkin maddeler: Her 100 ml çözelti 6 g hidroksietil nişasta, 0,602 g sodyum klorür, 0,463 g sodyum asetat trihidrat, 0,03 g potasyum klorür, 0,03 g magnezyum klorür hekzahidrat içerir.
 • Yardımcı maddeler: Sodyum hidroksit, hidroklorik asit, enjeksiyonluk su.

Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Meydana gelen herhangi bir yan etkiyi raporlayarak yardımcı olabilirsiniz. Yan etkilerin nasıl raporlanacağını öğrenmek için 4. Bölümün sonuna bakabilirsiniz.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • E ğ er ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya şük doz kullanmayınız.


Bu Kullanma Talimatında:

1. VOLİZOLEN nedir ve ne için kullanılır?
2. VOLİZOLEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. VOLİZOLEN nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. VOLİZOLEN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. VOLİZOLEN nedir ve ne için kullanılır?

 • VOLİZOLEN, damar içi uygulamaya yönelik olarak hazırlanmı ş steril apirojen bir çözeltidir. İçerisinde hidroksietil nişasta, sodyum klorür, sodyum asetat trihidrat, potasyum klorür ve magnezyum klorür hekzahidrat adlı etkin maddeleri içerir. Çözelti 500 mililitrelik PP torbalarda bulunur. Plazma hacim genişletici olarak bilinen bir ilaç grubuna aittir. Kan hacminin artırarak ve dolaşımın sürdürülmesini sağlayarak etki eder. Kan basıncının sabit kalmasına yardım eder.
 • VOLİZOLEN şu durumlarda kullanılır:

-Dü ş ük kan hacminin (hipovolemi) tedavisi ve önlenmesinde

-Cerrahi işlemler sırasında kan hacminin korunmasında

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. VOLİZOLEN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

VOLİZOLEN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer;

 • Hidroksietil nişastaya veya ilacın içeri ğindeki diğer maddelere karşı alerji (aşırı duyarlılık)
 • Kan ya da vücuttaki sıvı miktarı arttığı durumlar (hipervolemi ve hiperhidrasyon)
 • Vücutta sıvı birikimiyle seyreden ağır kalp hastalığı (konjestif kalp yetmezliği ve dekompanse kalp yetmezliği)
 • İdrar miktarının azalması ya da hiç idrar çıkışı olmamasıyla seyreden ağır böbrek hastalığı ve diyaliz gören hastalar
 • Diyaliz tedavisi (yapay böbrek tedavisi)
 • Kafa içi (intrakraniyal) kanamalar veya beyin (serabral) kanaması
 • Akciğerlerde sıvı birikimiyle seyreden akciğer hastalığı (akciğer ödemi)
 • Ağır genel enfeksiyon (sepsis)
 • Ağır karaciğer hastalığı
 • Kanda sodyum veya klor miktarının çok fazla artması (ileri hipernatremi veya hiperkloremi)
 • Yanık durumunda
 • Kritik hasta diye nitelendirilen gruptaysanız (genellikle yoğun bakım ünitesindeki hastalar)
 • Dehidratasyon durumu (vücutta ciddi su kaybı)
 • Ciddi pıhtılaşma bozukluğu varsa
 • Organ nakli geçirdiyseniz.

VOLİZOLEN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

Eğer;

 • Kalp hastalı ğı
 • Böbrek hastalı ğı
 • Karaci ğ er hastalıkları
 • Alerjik (aşırı duyarlılık) hastalıklar (Ani aşırı duyarlılık tepkisi ortaya çıkması ile ilgili yan etkiler bölümüne bakınız.)
 • Kandaki mineral miktarının artmış olduğu bazı durumlar (hipernatremi, hiperkalemi, hipermagnezemi, hiperkloremi)
 • Şiddetli kanamalı durumlar (von Willebrand hastalığı gibi)

Yeterli miktarda sıvı desteklenmesi ve düzenli olarak böbrek fonksiyonlarının ve sıvı dengesinin izlemesi önemlidir. Doktorunuz uygulama sırasında sizi sıvı ve tuz dengeniz, böbrek fonksiyonu açısından takip edecektir. Böbrek hasarının ilk belirtisinde uygulamaya son verilmelidir.

Genel olarak doz aşımının neden olduğu aşırı sıvı yüklenmesinden kaçınılmalıdır. Özellikle ciddi böbrek fonksiyon bozukluğu (disfonksiyonu) veya kalp yetmezliği bulunan hastalarda artan hiperhidrasyon (sıvı miktarının artması) riski dikkate alınmalıdır ve doz ayarlaması yapılmalıdır.

Doktorunuz ağır su kaybı (dehidratasyon) durumlarında ilk olarak bir kristaloid çözeltisi vermelidir.

Ameliyat ve travma:

Süregelen ameliyat durumundaki ve travmadaki hastalarda yapılan uzun dönem güvenlilik çalışmalarında güçten düşme durumu görülmüştür. Tedavinin beklenen yararları bu uzun dönem güvenlilik çalışması sonucu ortaya çıkan olası riske karşı dikkatli bir şekilde ölçülmelidir. Diğer tedavi seçenekleri doktorunuz tarafından değerlendirilecektir.

Kritik hastalarda kristaloidler öncelikli olarak kullanılmalıdır ve VOLİZOLEN sadece kristaloidlerin hastaları stabilize etmekte yetersiz kaldığında ve öngörülen yararın riskten üstün gelmesi durumunda kullanılmalıdır.

Kritik hastalarda doz azaltılması, hastanın gerçek ihtiyaçları ve hastalığın ciddiyeti doktorunuz tarafından göz önünde bulundurularak dikkate alınmalı, mümkün olan minimum etkili doz verilmelidir.

Akciğer (pulmoner) ödemi veya ciddi kanama bozuklukları olanlarda (örneğin ağır von Willebrand hastalığı) doktorunuz tarafından özel dikkat gösterilmelidir. Doktorunuz, kan ya da vücuttaki sıvı miktarı arttığı (Hipovolemik) hastaların tedavisinde, ciddi hemodilusyonla (Kanda,        eritrositlere oranla plazma hacminin artması, kanın sulanması)

sonuçlanabileceğinden HES solüsyonlarının yüksek dozlarından kaçınmalıdır.

Uygulamanın tekrarlanması durumunda kan pıhtılaşma (koagülasyon) değerleri doktorunuz tarafından dikkatle izlenmelidir.

Kan pıhtılaşma bozukluğunun ilk belirtisinde HES kullanımı doktorunuz tarafından durdurulmalıdır.

Kardiyopulmoner bypass ile ilişkili açık kalp ameliyatı esnasında HES içeren ürünlerin kullanılması, aşırı kanamaya neden olabileceğinden tavsiye edilmemektedir.

Aşırı duyarlılık (anaflaktik/anaflaktoid) riskine karşı doktorunuz sizi yakından takip edecek ve uygulamaya düşük hızda başlayacaktır.

HES uygulamasından sonraki 90 gün içerisinde böbrek destek (renal replasman) tedavisi ihtiyacında artma rapor edilmiştir. Doktorunuz böbrek fonksiyonlarınızı en az 90 gün izleyecektir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

VOLİZOLEN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Damar yoluyla uygulanan bir ilaçtır; uygulama şekli açısından yiyecek ve içeceklerle herhangi bir etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

VOLİZOLEN’in gebe kadınlarda kullanımına ilişkin klinik veri bulunmamaktadır.

VOLİZOLEN, hamilelik sırasında ceninde (fetüsta) oluşabilecek potansiyel yarar/zarar değerlendirmesi olumlu sonuçlanırsa kullanılmalıdır. Doktorunuz yarar-zarar değerlendirmesi yaptıktan sonra uygun gördüğü takdirde size ilacı verecektir. VOLİZOLEN gerekli olmadıkça gebelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza ya da eczacınıza danışınız.

VOLİZOLEN’in emziren kişilerde kullanımına dair bir araştırma yapılmamıştır. Doktorunuz yarar-zarar değerlendirmesi yaptıktan sonra uygun gördüğü takdirde size ilacı verecektir.

Araç ve makine kullanımı

VOLİZOLEN alan hastaların araç ve makine kullanması olası değildir.

VOLİZOLEN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler VOLİZOLEN’in içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı bir duyarlılığınız yoksa bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Bu tıbbi ürün her 1000 ml’sinde 6,02 g (103 mmoL) sodyum içermektedir. Bu durum kontrollü sodyum diyetinde bulunan hastalar için göz önünde bulundurulmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • VOLİZOLEN’in bugüne kadar bilinen herhangi bir ilaç etkileşmesi yoktur. Hidroksietil nişasta, uygulaması sırasında yükselebilecek ve pankreas iltihabı (pankreatit) tanısını etkileyebilecek serum amilaz konsantrasyonu yükselmeleri için lütfen ‘olası yan etkiler’ bölümüne bakınız.
 • VOLİZOLEN kan pıhtılaşması üzerine de etki ettiğinden dolayı özellikle kan pıhtılaşmasını önlemek amacıyla veya kanınızı incelten ilaçlar (örneğin, heparin, varfarin, NSAİİ olarak adlandırılan ağrı kesiciler, sara (epilepsi) tedavisinde kullanılan sodyum valproat) kullanıyorsanız, doktorunuzu bilgilendirmelisiniz.
 • Vücudunuzda potasyum veya sodyum tutulmasına neden olabilecek ilaçlarla birlikte uygulanırken dikkatli olunmalıdır.
 • Reçetesiz alınan ilaçlar, aşılar ve bitkisel ilaçlar da dahil olmak üzere başka herhangi bir ilaç almayı planlıyorsanız, alıyorsanız veya yakın zamanda aldıysanız lütfen doktorunuza bildiriniz.
 • Diğer ilaçlarla karıştırılarak vermekten kaçınılmalıdır. Diğer ilaçlarla karıştırılıp verilmesi gereken durumlarda geçimliliği (bulutlanma, çökme), hijyenik enjeksiyon ve iyi bir karışım olmasına dikkat edilmelidir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir