SINOPRYL 20 MG 20 TABLET

SINOPRYL 20 MG 20 TABLET Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

İlaç Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699502012523
ETKİN MADDELISINOPRIL
FİRMA ADISANOFİ İLAÇ SANAYİ ve TİC. A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİMAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI20
ATC KODUC09AA03

ATC Sınıflandırması

C – KARDİYOVASKÜLER SİSTEM
C09 – RENİN ANJİOTENSİN SİSTEMİNE ETKİ EDEN AJANLAR
C09A – KOMBİNE OLMAYAN ACE İNHİBİTÖRLERİ
C09AA – KOMBİNE OLMAYAN ACE İNHİBİTÖRLERİ
C09AA03 – LİSİNOPRİL

İlacın kısa özeti

ADRENALİN BİOFARMA 1 mg/1 ml AMPUL

Kas, damar, kalp, soluk borusu içine veya deri altına uygulanır.

Her 1 ml’lik ampul;

 • Etkin madde: 1 mg adrenalin,
 • Yardımcı maddeler: Sodyum klorür, sodyum metabisülfit (E223) ve enjeksiyonluk su içerir.
   

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak size reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.
   

Bu Kullanma Talimatında :

1. ADRENALİN nedir ve ne için kullanılır?
2. ADRENALİN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. ADRENALİN nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. ADRENALİN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

Nedir ve ne için kullanılır?

1. ADRENALİN NEDİR VE NE İÇİN KULLANILIR?

ADRENALİN bir ampulde 1 mg adrenalin içeren 10 ve 100 ampullük kutularda takdim edilmektedir. Ampuller steril, berrak, renksiz çözelti içermektedir. Adrenalin aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • Kalp durması ve kardiyopulmoner reanimasyon

Suni solunum, açık veya kapalı kalp kompresyonu fayda vermezse damardan sodyum bikarbonat verildikten sonra ADRENALİN damar içinde, kalp içine veya soluk borusuna verilebilir.

 • Anafilaktik şok (kan basıncı düşüklüğünün eşlik ettiği aşırı duyarlılık reaksiyonu) ve akut (ani gelişen) alerjik reaksiyonlar

Anjiyoödem (alerji sonucu derinin kaşıntısız şişmesi ve kızarması), ilaç ve serum reaksiyonları, böcek sokmaları ve diğer alerjenlere karşı histaminin fizyolojik antagonisti olarak kullanılır. Şok varsa deri altından verilmez. Ayrıca şoktaki hastaya damar yoluyla H1 reseptör antagonisti (klorfeniramin) de verilmelidir.

 • Akut (ani gelişen) astım ataklarında ve bronkospazm (bronş ve bronşcukların kasılması) Deri altına verilir.
 • Deri ve mukozalarda kapiller (yüzeysel) kanamaları durdurma

Çözelti şeklinde bölgesel verilir.

 • Lokal anesteziklerin (bölgesel anestezi sağlayan ilaçlar) etki süresini uzatma Diş hekimleri tarafından vazokonstrüktör (damar büzücü) olarak ilave edilir.

Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. ADRENALİN’İ KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

ADRENALİN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Hipertansiyonunuz (kan basıncı yüksekliği) varsa,
 • Tiroid beziniz aşırı faaliyet gösteriyorsa,
 • Koroner yetmezliğiniz varsa (kalbi besleyen kan damarl arının kalbe yeterince kan taşıyamaması durumu),
 • Şeker hastasıysanız,
 • Feokromositomunuz (böbrek üstü bezinde gelişen bir tümör) varsa,
 • Subaortik stenoz (kalpte sağ karıncık çıkım yolunda daralma),
 • Hipovolemik şok (kan hacmindeki azalmaya bağlı olarak kalbin vücuda yeterli kanı pompalayamaması durumu) (anafilaktik şok hariç),
 • Organik kalp hastalığınız (kalbin kendi yapısından kaynaklanan hastalıklar) varsa,
 • Aritminiz (ritm bozukluğunuz varsa) varsa,
 • Kalp dilatasyonunda (kalp büyümesi),
 • Organik beyin hasarında (beynin kendi yapısından kaynaklanan hastalıklar),
 • Serebrovasküler hastalığınız (beyin damarlarıyla ilgili hastalıklar) varsa,
 • Dar açılı glokomunuz (ani bulanık görme, ağrı ve kırmızılığa neden olan bir göz hastalığı) varsa,
 • Genel anestezide siklopropan veya halojenli hidrokarbon türevi anestezik aldıysanız,
 • Adrenaline karşı aşırı duyarlılığınız varsa,
   

Ayrıca lokal anesteziklerle karıştırıldığında parmaklarda, kulakta, burunda ve genital (üreme organlarına ait) bölgelerde kullanılmamalıdır

ADRENALİN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Aşağıdaki durumlarda ilacı dikkatli kullanınız;

 • Asidozda (kanda asit maddelerin artışı),
 • Hipoksi (dokulara giden oksijen miktarının azalması),
 • Kronik (uzun süreli) astım ve amfizem (akciğerlerdeki hava keseciklerinin gerilip genişlemesi nedeniyle ortaya çıkan ve nefes darlığı belirtisini gösteren hastalık).
 • Kardiyovasküler (kalp damar sistemi ile ilgili) hastalıklar,
 • Genel anestezi altında ameliyat olacaksanız.

Yaşlı ve psikonörotik hastalarda ve de serebral arteriyosklerozda (beyin damarlarında görülen damar sertliği) dikkatle kullanılmalıdır.

Koruyucu olarak sodyum metabisülfit taşıdığından sülfit alerjisine neden olabilir.

Tanısı konmuş veya şüpheli konjenital uzamış QT sendromu veya Torsades de Pointes hastalarında kullanımından kaçınılmalıdır.

“Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

ADRENALİN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Uygulama yolu nedeniyle yiyecek ve içeceklerle etkileşimi yoktur.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Adrenalinin gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Doktorunuz tarafından gerekli görülmedikçe gebelikte ADRENALİN’i kullanmayınız.

Adrenalin plasentaya geçer. Doğumsal kusur sıklığında hafif bir artış olduğuna ilişkin bulgular yer almaktadır. Adrenalin doğum sırasında kullanılmamalıdır. Aksi takdirde doğumun 2. devresinin uzamasına neden olabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

Adrenalinin emzirme döneminde emniyetle kullanılıp kullanılamayacağı konusunda araştırma yapılmamıştır. Emziriyorsanız dikkatli kullanmanız gerekir.

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makine kullanımı

ADRENALİN’in etkileri, ancak ilacın sürekli verilmesi durumunda sürdürülebilir. Organ fonksiyonlarınız normal düzeylere dönmedikçe araç ve makine kullanmayınız.

ADRENALİN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Bu tıbbi ürün her ampulde 1 mmol’den (23 mg) daha az sodyum ihtiva eder; yani esasında sodyum içermediği kabul edilebilir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Trisiklik antidepresanlar, maprotilin, levodopa, metildopa, MAO inhibitörleri, bretilyum, klonidin, dopeksamin, entakapon, doksapram, oksitosin, sodyum levotiroksin, klorfeniramin ve difenhidramin adrenalinin etkisini potansiyalize ederek aritmilere ve ağır hipertansiyona neden olabilir.
 • Digitalis glikozidleri ve civalı diüretikler adrenalinin aritmojenik etkisini arttırabilirler.
 • Ergo alkaloidleri veya oksitoksin vasokonstrüktör etkiyi arttırabilir.
 • Doğum sırasında adrenalin veya adrenalin içeren lokal anestezikler kullanılmışsa vazopresin, ergonovin, metilergonovin gibi uterotonikler şiddetli hipertansif krizlere ve postpartum devrede beyin kanamasına neden olabilirler.
 • Beta-adrenerjik blokörler (propranolol) adrenalinin bronkodilatör etkisini antagonize eder.
 • Alfa-adrenerjik blokörler, prazosin, terazosin, haloperidol, loxapin, fenotiazin ve tioksantinler adrenalinin vazokonstrüktör etkisini antagonize edebilir.
 • Halojenli hidrokarbon bileşiminde genel anestezikler ve siklopropan myokardı duyarlı kılarak adrenalinin aritmojenik etkisini arttırır.
 • Sempatomimetik ilaçlar ve fosfodiesteraz inhibitörleri aritmojenik etkiyi arttırır.
 • Beta-adrenerjik antagonistler adrenalinin inotropik etkisini azaltır.
 • Adrenalin alkalen çözeltilerde (sodyum bikarbonat, furosemid) inaktive olur. Droperidolun neden olduğu hipotansiyon tedavisi için kullanılmamalıdır. Kan basıncı daha da düşer.
 • Herbal ilaçlardan efedra ve kafein içeren maddeler adrenalinin etkisini şiddetlendirebilir. Adrenalin plazmada C vitamini ve intraselüler potasyum ve magnezyum konsantrasyonlarını düşürür.
 • Adrenalin digoksin, kinidin veya florohidrokarbon alan hastalara verildiğinde, bu hastalarda kardiyak aritmilerin görülme riski daha yüksektir. Adrenalinin neden olduğu hiperglisemi, hipoglisemik ilaçlarla tedavi edilen diyabetik hastalarda kan şekeri kontrolünü bozabilir. Adrenalin guanetidin gibi adrenerjik nöron blokerlerinin antihipertansif etkilerini spesifik olarak tersine çevirir ve şiddetli hipertansiyon riskine sahiptir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir