MENOPUR 150 IU IM VE SC ENJ. ICIN TOZ ICEREN 1 FLAKON

MENOPUR 150 IU IM VE SC ENJ. ICIN TOZ ICEREN 1 FLAKON Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

MENOPUR 150 IU IM VE SC ENJ. ICIN TOZ ICEREN 1 FLAKON Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8699621790667
ETKİN MADDEMENOTROPIN
FİRMA ADIFERRİNG İLAÇ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİTHAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİBIYOTEKNOLOJIK
AMBALAJ MİKTARI1
ATC KODUG03GA02

MENOPUR 150 IU IM VE SC ENJ. ICIN TOZ ICEREN 1 FLAKON ATC Sınıflandırması

G – ÜROGENİTAL SİSTEM VE CİNSİYET HORMONLARI
G03 – CİNSİYET HORMONLARI VE GENİTAL SİSTEM DÜZENLEYİCİLERİ
G03G – GONADOTROPİNLER VE DİĞER OVÜLASYON STİMÜLANLARI
G03GA – GONADTROPİNLER
G03GA02 – İNSAN MENOPOZAL GONADOTROPİN

MENOPUR 150 IU IM VE SC ENJ. ICIN TOZ ICEREN 1 FLAKON isimli ilacın kısa özeti

TURKTIPSAN NORADRENALİN 4 mg/ 4 mİ I.V. İnfüzyon İçin Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul

Steril

Damar içine uygulanır.

Her ampul (4 mİ),

 • Etkin madde: 8 mg noıadıenalin bitaıtarat (4 mg noıadıenalin baza eşdeğer) içerir.
 • Yardımcı maddeler: Sodyum metabisülfit (E223), sodyum kloriir, sodyum hidroksit/hidıoklorik asit (pH ayarı için) ve enjeksiyonluk su içerir.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde, doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. TURKTIPSAN NORADRENALİN nedir ve ne için kullanılır?
2. TURKTIPSAN NORADRENALİN^ kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3. TURKTIPSAN NORADRENALİN nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. TURKTIPSAN NORADRENALİN’in saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

MENOPUR 150 IU IM VE SC ENJ. ICIN TOZ ICEREN 1 FLAKON nedir ve ne için kullanılır?

1. TURKTIPSAN NORADRENALİN nedir ve ne için kullanılır?

TURKTIPSAN NORADRENALİN hastanede uzmanlaşmış tıbbi personel tarafından kullanılması gereken bir ilaçtır.

TURKTIPSAN NORADRENALİN 10 adet 4 mİ çözelti içeren tıp I canı ampullerden oluşmaktadır. Her bir ampul etkin madde olarak noradreııalin bitartaıat içerir.

TURKTIPSAN NORADRENALİN çözelti şeklinde sunulur ve sadece seyreltildikten sonıa damar içine uygulanır.

TURKTIPSAN NORADRENALİN steril, berrak, yabancı madde içermeyen renksiz çözeltidir.

TURKTIPSAN NORADRENALİN aşağıdaki acil durumlarda kullanılır:

 • Akut hipotansiyon (anı düşük kan basmcıjdunımlarında kan basıncının normale döndürülmesinde.

MENOPUR 150 IU IM VE SC ENJ. ICIN TOZ ICEREN 1 FLAKON’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. TURKTIPSAN NORADRENALİN’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TURKTIPSAN NORADRENALİN’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

Eğer;

 • Noradrenaliııe veya TURKTIPSAN NORADRENALİN’iıı içeriğindeki diğer yardımcı maddelere alerji durumlarında.
 • Hipertansiyon (yüksek kan basıncı) dunımlarında, çünkü hipertansif hastalar kan basıncının artışı altında noradrenalmm etkilerine daha duyarlı olabilirler.
 • Kan hacim eksikliğinden olan hipotansiyon dunımlarında.
 • Kanda aşırı karbondioksit olması (hipeıkapni), doku oksijen yetmezliği oluşması (hıpoksi) ve tıkayıcı damar hastalığı dunımlarında.
 • Pıinzmetal’s Anjini diye adlandırılan dinlenme sırasında görülen kalp ile ilgili göğüs ağrısı dunımlarında, çünkü bu hastalarda koroner (kalbın kan damarları) kan akımı ıııiyokardiyal enfarktüse (kalp krizi) neden olabilecek süre ve büyüklükte düşebilir.
 • Hipertiıoidizm (tiıoid bezinin aşırı çalışması) dunımlarında böyle hastalar noradrenalmm etkileıiııe karşı duyarlıdır ve düşük dozlarda toksisite meydana gelebilir.
 • siklopropan ve halotan anestezisi snasında, çünkü noradreııalin kalp kaslarının uyarılabilirlığinı arttırabilir ve kalbin hızlı ve düzensiz kasılmalarına neden olabilir.

TURKTIPSAN NORADRENALİN’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 • TURKTIPSAN NORADRENALİN alt ekstremıte bölgesi damarlarına enjekte edilmemelidir.
 • TURKTIPSAN NORADRENALİN’m güçlü etkisi nedeniyle doz aşımı sonucu kan basıncında tehlikeli bir yükseklik riski her zaman vardır. Kan basmcmm aşırı yükselmesi durumunda tedavi durdurulmalıdır.
 • Kan damarlarını daraltan herhangi bir güçlü ilacın uzun süreli kullanımı, damarlardaki plazma hacminde bir düşüşe yol açabilir. Bu eksiklik su ve uygun tuzların yardımıyla kalıcı olarak giderilmelidir.
 • Şeker hastalığı (diyabet), dar açılı glokoni veya prostat büyümesi durumunda dikkatli olunmalıdır.
 • Noradrenalın güçlü bir doku tahriş edicidir, bundan dolayı sadece çok seyreltilmiş çözeltileri kullanılmalıdır. Eğer enjeksiyon alanında yanma veya ağrı hissederseniz acilen doktorunuza haber verin, çünkü çözelti kan damarlarının dışındaki dokularınıza çıkıyor olabilir.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktoııımıza danışınız.

TURKTIPSAN NORADRENALİN’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Geçerli değildir.

Hamilelik

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • TURKTIPSAN NORADRENALIN, plasentanın kan dolaşımını düşürebilir ve fetüsün kalp ritminin hızlanmasına neden olabilir. Ayrıca rahim üzerinde kasılma etkisi yaratabilir ve gebeliğin sonunda fetüsün boğulmasnıa neden olabilir. Bu nedenle, hamile bir kadının hayata döndürülmesi sırasında, eğer klinik faydaları, bebeğe olası risklerden fazlaysa kullanılmalıdır.
 • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz lıemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Noradrenalınm insan sütüyle atılıp atılmadığı bilinmemektedir.
 • Noradrenalınm süt ile atılımı hayvanlar üzerinde araştırılmamıştır. Emzirmenin durdurulup durdurulıııayacağma ya da TURKTIPSAN NORADRENALİN tedavisinin durdurulup durdurulıııayacağma/ tedaviden kaçınılıp kaçınılmayacağına ilişkin karar verilirken, emzirmenin çocuk açısından faydasını ve TURKTIPSAN NORADRENALİN tedavisinin emziren anne açısından faydasını dikkate alarak doktorunuz karar verecektir.

Araç ve makine kullanımı

 • TURKTIPSAN NORADRENALİN’in araç ve makine kullanımı üzeıiııde etkisi yoktur.
 • TURKTIPSAN NORADRENALİN’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler
 • TURKTIPSAN NORADRENALİN yardımcı madde olarak sodyum metabisülfrt (E223) içerir. Nadir olarak şiddetli aşırı duyarlılık reaksiyonlarına ve broııkospazma neden olabilir.
 • TURKTIPSAN NORADRENALİN her ampulde 1 nırnol (23 nıg)’dan daha az sodyum ihtiva eder, bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmez.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Genel anestezi esnasında kullanılan kloroform, siklopropaıı veya halotan gibi (kalp kaslarının uyarılabilirlığiııi aıtıraıı ve kalbin hızlı ve düzensiz kasılmalarına neden olan maddeler) bazı ilaçlar ile TURKTIPSAN NORADRENALİN kullanılmamalıdır.
 • Yavaş kalp atışı, hipotansiyon ve kalp ritim bozukluğunda kullanılan atropin sülfat, alerjide kullanılan antıhistaıııinikler (difenılhıdramin, tripelemıamin, deksklorfeııiramın) ile dikkatli kullanılmalıdır.
 • Ergotamin türevi bazı alkaloıdler (guaııetidiıı veya ıııetildopa) noradrenalınm vazopıesör etkisini potaıısiyalize edebilirler ve ciddi ve inatçı hipertansiyona neden olabilirler.
 • Yüksek miktarda dijitalin ve kiııidiıı alan hastalarda kalp ritim bozuklukları oluşabilir.
 • Rezepin, guaııetidiıı ve kokain TURKTIPSAN NORADRENALİN’in etkilerini arttırabilir.
 • Depresyonu tedavi etmekte kullanılan trisiklik aııtidepresaıılar (örn. ımıpramm) ve monoaminoksidaz ııılııbitörleıi ile kullanılmamalıdır.
 • Furoseııııd ve diğer diüıetikler (idrar üretimini artırmak için kullanılan ilaçlar) ile dikkatli kullanılmalıdır.
 • Noradrenalınm gliseıol, asetoasetat, p-hidıoksibütirat ve glukozun dolaşımdaki seviyelerini artırdığı gösterilmiştir. Plazma insüliııi. laktat, piıuvat ve alanın seviyeleri noradreııalın ile düşer.

Eğer reçeteliya da reçetesiz herhangi bir ilacı şıı arıda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise, lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir