GESITA 1000 MG/25 ML IV INF.SOL. ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN FLAKON

GESITA 1000 MG/25 ML IV INF.SOL. ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN FLAKON Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

GESITA 1000 MG/25 ML IV INF.SOL. ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN FLAKON Hakkında Kısa Bilgi

BARKOD8681428770076
ETKİN MADDEGEMSITABIN HCL
FİRMA ADISANDOZ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
REÇETENORMAL RECETE
İTHAL-İMALİTHAL
FİYAT KARARNAMESİ GEREĞİISKONTODAN MUAF DEGIL
BİRİM / CİNSİMG
AMBALAJ MİKTARI1
ATC KODUL01BC05
NFC KODUA16289
SGK EŞDEĞER KODUE534B
SGK ETKİN MADDE KODUSGKF3N

GESITA 1000 MG/25 ML IV INF.SOL. ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN FLAKON ATC Sınıflandırması

L – ANTİNEOPLASTİK VE BAĞIŞIKLIK DÜZENLEYİCİ AJANLAR
L01 – ANTİNEOPLASTİK AJANLAR
L01B – ANTİMETABOLİTLER
L01BC – PİRİMİDİN ANALOGLARI
L01BC05 – GEMSİTABİN

GESITA 1000 MG/25 ML IV INF.SOL. ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN FLAKON isimli ilacın kısa özeti

SYMRA 150 mg kapsül

Ağızdan alınır.

 • Etkin madde: Her bir SYMRA kapsül 150 mg pregabalin içerir.
 • Yardımcı maddeler: Dikalsiyum fosfat anhidrat white coarse powder, Sodyum nişasta glikolat, Kolloidal silikon dioksit.
 • Kapsül yapısındaki yardımcı maddeler: Titanyum dioksit (E171), Jelatin.

Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

 • Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.
 • E ğ er ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu ilaç kiş isel olarak sizin için reçete edilmiş tir, başkaları na vermeyiniz.
 • Bu ilacın kullanımı sırası nda, doktora veya hastaneye gittiğ inizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.
 • Bu talimatta yazı lanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talimatında:

1. SYMRA nedir ve ne için kullanılır?
2. SYMRA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler
3.SYMRA nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkiler nelerdir?
5. SYMRA’nın saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

GESITA 1000 MG/25 ML IV INF.SOL. ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN FLAKON nedir ve ne için kullanılır?

1. SYMRA nedir ve ne için kullanılır?

SYMRA 150 mg kapsül, beyaz veya hemen hemen beyaz renkte toz içeren, opak beyaz renkte ‘‘1” numara sert jelatin bir kapsüldür. Her kapsül 150 mg pregabalin içerir ve 56 kapsüllük PVDC/Al folyo blister ve karton kutu ambalajlarda sunulmaktadır.

SYMRA, ağızdan alınan ve kısmi sara (epilepsi) nöbetlerinin tedavisinde diğer nöbet ilaçları ile birlikte ek tedavi olarak; merkezden uzak (periferik) sinir hasarına bağlı ağrının (nöropatik ağrı) tedavisinde ve yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunun tedavisinde ve fibromiyalji (esas olarak kasları ve kasların kemiğe yapıştığı bölgeleri etkileyen ve yaygın ağrıya neden olan bir çeşit yumuşak doku romatizması) tedavisinde kullanılan bir ilaçtır.

SYMRA, 18 yaş ve üstü olan yetişkinlerde kullanılır, 18 yaşın altındakilerde yeterli güvenlilik ve etkinlik bilgisi bulunmadığı için, kullanımı önerilmez.

Nöropatik Ağr ı

SYMRA yetişkinlerde, merkezden uzak (periferik) sinirlerin hasar görmesinden kaynaklanan uzun süreli ağrılarda kullanılır. Şeker hastalığı ve zona gibi birçok hastalık sinirlerinize zarar vererek sinir hasarına bağlı ağrıya sebep olabilir. Bu ağrı hissi, sıcaklık, yanma, batma, vurma, zonklama, sızlama, uyuşma, karıncalanma şeklinde ya da elektrik Bu belge S070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca.elektronik olarak imzalanmıştır. Doküman http: ebs.titck.gov.tr^asvuruJEImza Kputrol, adresinde çarpması, iğne batması gibi, delici, keskin veya kramp tarzında bir ağrı şeklinde tanımlanabilir.

Nöropatik a ğ r ı , duygudurumunuzda değ i ş ikliklere, uyuma sorunları na ve yorgunluğ a neden olup fiziksel ve sosyal ya şamınızı ve genel yaşam kalitenizi etkileyebilir.

Epilepsi

SYMRA yetişkinlerde, sara nöbetlerinin bir çeşidini tedavi etmek için kullanılır (sekonder jeneralize konvülsiyonların eşlik ettiği ya da etmediği parsiyel konvülsiyonlar). Doktorunuz, almakta olduğunuz ilaçlarla durumunuzu kontrol altında tutamadığı zaman, SYMRA’yı tedavinize ekleyebilir. SYMRA sara nöbetlerinin tedavisinde tek başına kullanım için değildir ve her zaman sara nöbetlerini kontrol altında tutmak için kullanılan diğer ilaçlarla birlikte kullanılır.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

SYMRA yetişkinlerde, yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunu tedavi etmek için kullanılır. Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğunun belirtileri kontrol etmesi zor olan, uzun süreli aşırı kaygı ve endişedir. Yaygın anksiyete (kaygı) bozukluğu aynı zamanda huzursuzluk, ani ve şiddetli heyecan, köşeye sıkıştırılmışlık hissi, kolaylıkla bitkin düşme, konsantrasyon güçlüğü, ani unutkanlık, alınganlık hissi, kas sertliği veya uyku sorunları gibi durumlara yol açabilir. Bu günlük yaşamın sıkıntılarından ve stresinden farklıdır.

Fibromiyalji:

SYMRA yetişkinlerde fibromiyalji tedavisinde kullanılır. Fibromiyalji esas olarak kasları ve kasların kemiğe yapıştığı bölgeleri etkileyen ve yaygın ağrıya neden olan bir çeşit yumuşak doku romatizması olup daha çok erişkinlerin hastalığıdır.

GESITA 1000 MG/25 ML IV INF.SOL. ICIN KONSANTRE COZELTI ICEREN FLAKON’yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. SYMRA’yı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

SYMRA’yı aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

Eğer SYMRAnın etkin maddesi olan pregabaline veya ilacın içeriğinde bulunan diğer maddelerden herhangi birine karşı alerjiniz (aşırı hassasiyetiniz) varsa SYMRA kullanmayınız.

SYMRA’yı aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

 • Sara tedavisinde etkili (antiepileptik) ilaçlarla tedavi edilen bazı hastalarda intihar düşüncesi ve davranışı görülmüştür. Aklınızdan bu tip düşünceler geçiyor veya bu tür davranışlar sergiliyorsanız doktorunuzdan yardım almalısınız.
 • SYMRA ile tedavi, uyku hali ve baş dönmesine neden olabileceğinden, yaş lı hastalarda kaza sonucu yaralanmaların (düşme) oranını artırabilir. Dolayısıyla, 65 yaşın üzerindeyseniz, ilacın tüm yan etkileri konusunda yeterli deneyime sahip oluncaya kadar dikkatli olmalısınız.
 • Diyabetiniz (ş eker hastalı ğ ı ) varsa ve pregabalin kullanı m ı sı rası nda kilo aldı ysanı z, diyabet ilaçlarınızda bir değişiklik yapılmasına gerek duyabilirsiniz.
 • Konjestif kalp yetmezliğ i olan hastalarda kullanı mı na iliş kin sı n ı rlı bilgi olması nedeniyle bu durum ile ilgili bir geçmişiniz varsa pregabalin tedavisine başlamadan önce doktorunuza söyleyiniz.
 • Pregabalin kullanan bazı hastalarda böbrek yetmezliği bildirilmiştir. Eğer idrara çıkmanızda azalma fark ederseniz doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz bu durumu düzeltmek için ilaç kullanımını kesebilir.
 • Pazarlama sonrasında alerji sonucu yüz ve boğazda şişmeyi de içeren aşırı duyarlı l ık durumu bildirilmiştir. Yüzde, ağız içinde veya üst solunum yolunda şişme gibi belirtiler ortaya çıkarsa SYMRA derhal kesilmelidir.

adresinden kontrol edilebilir. Güvenli elektronik imza aslı ile aynıdır. Dokümanın doğrulama kodu : !Q3NRM0FyZW56ZW56ZmxXQ3NRZl Ax • Pazarlama sonrası deneyimde geçici olarak görmede bulanı klı k ve görme netliğ inde değişiklik bildirilmiştir. Bu belirtiler SYMRA’nın kesilmesi ile iyileşebilir veya sona erebilir.

 • Omurilik hasarı sonrası gelişen nöropatik ağrı tedavisi görüyorsanız, bu tedavi için kullandığınız aynı etkiyi gösteren diğer ilaçların da (ağrı ve spastisite ilaçları gibi) etkisi nedeni ile uyku hali gibi bazı yan etkilerin şiddeti artabilir.
 • Pazarlama sonrası deneyimlerde, pregabalinin morfin ve benzeri ağ r ı kesiciler (opioid analjezikler) gibi kabızlığa sebep olabilecek ilaçlarla birlikte alınması sonucu bağırsak fonksiyonlarında azalma (örn. bağırsak tıkanması, kabızlık) bildirilmiştir.
 • Alkol veya ilaç bağımlılığı veya kötüye kullanım öykünüz var ise doktorunuza söyleyiniz. Reçete edilenden daha fazla ilaç kullanmayınız.
 • Pregabalin ile tedavi sırası nda veya tedavi sonlandır ı ldıktan kısa bir süre sonra, status epileptikus (30 dakikadan uzun süren nöbet) ve grand mal nöbetleri (büyük nöbet) dahil olmak üzere konvülsiyonlar (nöbetler) bildirilmiştir. Eğer nöbet geçirirseniz derhal doktorunuz ile iletişime geçiniz.
 • Pregabalin kullanan bazı hastalarda, diğ er koş ulları n da etkisi ile beyin fonksiyonları nda azalma (ensefalopati) bildirilmiştir. Ciddi bir karaciğer ve böbrek hastalığı öykünüz var ise, doktorunuzu bilgilendiriniz.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

SYMRA’nın yiyecek ve içecek ile kullanılması

SYMRA aç ya da tok olarak kullanılabilir.

SYMRA kullanırken alkol almayınız. SYMRA ile birlikte alkol alınması uyku hali ve baş dönmesi gibi yan etkilerin görülme sıklığını artıracaktır. Bu tehlikeli olabilir.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

SYMRA doktorunuz tarafından önerilmedikçe hamilelikte kullanılmamalıdır. Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar gebelikten etkin bir doğum kontrol yöntemi ile korunmalıdır. Eğer tedavi sırasında hamile kaldıysanız, hamile olduğunuzu düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız derhal doktorunuza danışınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Anne sütüne geçtiği için SYMRA kullanırken bebeğinizi emzirmemeniz önerilir.

Araç ve makine kullanımı

SYMRA baş dönmesi ve uyku hali yaratabilir ve dikkatinizi azaltabilir. SYMRA’nın sizi nasıl etkilediğini anlayana kadar araba veya makine kullanmayınız ve tehlikeli olabilecek aktivitelerde bulunmayınız.

SYMRA’nın içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler Bu tıbbi ürün her kapsülde 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyumu ihtiva eder. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

SYMRA ve diğer bazı ilaçlar birbiriyle etkileşebilir.

 • SYMRA’nı n merkezi sinir sistemini etkileyen belli başlı bazı ilaçlarla birlikte kullanı mı sonucunda bu ilaçlar ile ortaya çıkabilen solunum yetmezliği ve koma gibi yan etkilerde artış görülebilir.
 • SYMRA’nın oksikodon gibi narkotik ağrı kesicilerle, lorazepam gibi kaygı (anksiyete) tedavisinde kullanılan ilaçlarla veya sakinleştiricilerle ve alkol içeren ürünlerle birlikte kullanılması görülebilecek baş dönmesinin, uykusuzluğun ve dikkat azalmasının şiddetini artırabilir.
 • SYMRA ağız yoluyla alınan doğum kontrol ilaçları ile birlikte kullanılabilir.
 • Pazarlama sonrası deneyimlerde pregabalinin morfin ve benzeri ağ r ı kesiciler (opioid analjezikler) gibi kabızlığa neden olabilecek ilaçlarla birlikte alınması sonucu barsak fonksiyonlarında azalma (örnek barsak tıkanması, kabızlık) bildirilmiştir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir