Kullanma Talimatı - Nasıl kullanılır - Ne için kullanılır - Kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler - Yan Etkileri - Fiyatı - Saklanması

Hakkında Kısa Bilgi

ATC Sınıflandırması

J – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİENFEKTİF PREPARATLAR
J01 – SİSTEMİK KULLANIM İÇİN ANTİBAKTERİYELLER
J01F – MAKROLİDLER LİNKOZAMİDLER VE STREPTOGRAMİNLER
J01FA – MAKROLİDLER
J01FA06 – ROKSİTROMİSİN

isimli ilacın kısa özeti

RULİD  150 mg film tablet

Ağızdan alınır.

 • Etkİn madde: Roksİtromİsİn 150 mg
 • Yardımcı maddeler: Pluronİk F 68, hİdroksİpropİlselüloz, povİdon, aerosİl 200, magnezyumstearat, talk, mısır nİşastası, metİlhİdroksİpropİlselüloz, dekstroz (susuz), tİtandİoksİt, propİlenglİkol

Bu İlacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dİkkatlİce okuyunuz, çünkü sİzİn İçİn önemlİ bİlgİler İçermektedİr.

 • Bu kullanma talİmatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya İhtİyaç duyabİlİrsİnİz.
 • Eğer İlave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Bu İlaç kİşİsel olarak sİzİn İçİn reçete edİlmİştİr,, başkalarına vermeyİnİz.
 • Bu İlacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gİttİğİnİzde doktorunuza bu İlacı kullandığınızı söyleyİnİz.
 • Bu talİmatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında sİze önerİlen dozun dışında yüksek veya düşük doz kullanmayınız.

Bu Kullanma Talİmatında:

1. RULİD nedİr ve ne İçİn kullanılır?
2. RULİD kullanmadan önce dİkkat edİlmesİ gerekenler
3. RULİD nasıl kullanılır?
4. Olası yan etkİler nelerdİr?
5. RULİD’İn saklanması

Başlıkları yer almaktadır.

nedir ve ne için kullanılır?

1. RULİD nedir ve ne için kullanılır?

RULİD, 1 tablette 150 mg roksitromisin etkin maddesi içerir. 10 film tablet içeren blister ambalajlarda kullanıma sunulmuştur.

Piyasada RULİD 300 mg film tablet adlı bir formu daha bulunmaktadır.

RULİD, makrolidler adı verilen gruba dahil bir antibiyotiktir. Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu infeksiyonların tedavisinde kullanılır.

Doktorunuz size RULİD’i aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçı dolayısıyla reçetelemiş olabilir:

– Kulak, burun veya boğaz bölgesinde yerleşmiş bir infeksiyonu tedavi etmek için

– Solunum yollarına (akciğerler, bronşlar gibi) yerleşmiş bir infeksiyonu tedavi etmek için

– Üreme organlarına yerleşmiş bir infeksiyonu tedavi etmek için

– Cinsel temasla geçen bir infeksiyonu tedavi etmek için

– Derinizde veya yumuşak dokularda yerleşen bir infeksiyonu tedavi etmek için

– Ağız boşluğunda yerleşmiş bir infeksiyonu tedavi etmek için

‘yi kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

2. RULİD’i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

RULİD’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ:

 • Makrolidler denen antibiyotik grubuna karşı alerjiniz varsa,
 • Damarları daraltıcı etkiye sahip, migren başağrılarında kullanılan ergo alkaloidleri adı verilen ilaç grubundan bir ilaç kullanıyorsanız,
 • Vücut ağırlığınız 40 kg’dan düşükse kullanmayınız.

RULİD’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ:

 • Karaciğer yetmezliğiniz varsa (Doktorunuz bu duruma ra ğmen ilacın kullanılmasına karar verdiyse, düzenli aralıklarla karaciğer fonksiyon testleri yaparak ve gerekirse dozu azaltarak sizi yakından takip etmeyi isteyebilir).
 • Ergot alkaloidleri (çavdarmahmuzu denilen bir mantardan elde edilen ilaç- kan damarlarını büzücü etkisi vardır) ile birlikte kullanıyorsanız
 • Kanınızda potasyum ve magnezyum düşüklüğü varsa ve bu durum henüz düzeltilmemişse (Kalbinizde ritm bozukluğu olabileceğinden doktorunuz kalp fonksiyonlarınızı yakından takip etmek isteyebilir),
 • Diğer makrolid grubu antibiyotiklerde oldu ğu gibi Myastenia Gravisin (Bir tür kas güçsüzlü ğü hastalığı) ciddiyetini artırabilir.
 • Kalpte ritm bozuklu ğ u olmasını engelleyen ilaç (Sınıf IA ve III anti-aritmik) kullanmakta olan hastalarda kullanılmamalıdır.
 • Kalbinizle ilgili uzamış QT sendromu (kalpte ciddi ritim bozukluklarına ve ani ölümlere yol açabilen bir durum) sizde doğuştan mevcutsa kullanılmamalıdır.

Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

RULİD ‘in yiyecek ve içecek ile kullanılması

RULİD’in emilimi yiyeceklerden etkilendiği için tabletleri yemeklerden önce yeterli miktarda sıvı ile doktorunuzun önerdiği miktarda çiğnemeden yutunuz.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamilelik sırasında RULİD’in kullanımı konusunda doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz. RULİD gerekli olmadıkça hamilelik döneminde kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme sırasında RULİD ile tedavi edilmeniz gerekiyorsa, bebeği az miktarda anne sütüne geçen etkin maddeden korumak için, emzirmeyi bırakmanız gerekir.

Araç ve makine kullanımı

Araç ve makine kullanma ve dikkat gerektiren işlerin yapılması durumunda sersemlik hissi konusunda dikkatli olunmalıdır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 • Ergot alkaloidleri (ergotamin ve çavdarmahmuzundan elde edilen ve damar daraltıcı etki yapan ilaçlar) ile birlikte kullanıldığında ergotizm adı verilen bir zehirlenme tablosunun gelişmesine yol açabilir.
 • Terfenadin (alerjik hastalıklar, grip ve sinüzit tedavisinde kullanılır) ile birlikte kullanıldığındakalpte ritim bozukluklarına yol açabilir.
 • Karaciğerde aynı enzim sistemiyle parçalanan ilaçlar:
 • Astemizol (alerjik hastalıklar, grip ve sinüzit tedavisinde kullanılır),
 • Sisaprid (mide barsak sistemindeki hareket bozukluklarında kullanılır),
 • Pimozid (bazı psikiyatrik hastalıklarda kullanılır) gibi ilaçlar ile birlikte kullanıldığında Kalpte ritim bozukluklarına yol açabilir.
 • Bromokriptin (Parkinson hastalığı, bazı hipofiz hastalıkları ve üreme bozukluklarında kullanılır) ile birlikte kullanıldığında kanda bromokriptin seviyesi artabilir.
 • Siklosporin (Ba ğ ı şıklık sistemini baskılayan bir ilaçtır) ile birlikte kullanıldığında kanda siklosporin seviyesi artabilir. Birlikte kullanılacağı zaman siklosporin dozu azaltılmalı ve böbrek fonksiyonu kontrol edilmelidir.
 • K vitamini antagonistleri (Damarda tıkanıklık oluşumunun önlenmesi için kullanılan ilaçlar) ile birlikte kullanıldığında, protrombin zamanını ölçen test düzenli olarak takip edilmelidir.
 • Disopiramid (Kalpteki ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullanıldığında, EKG takibi ve kanda disopiramid seviyesinin izlenmesi gerekir.
 • Digoksin ve di ğer kalp glikozidleri (Kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ilaçlar) ile birlikte kullanıldığında, bulantı, kusma, ishal, baş ağrısı, sersemlik hissi ve kalpte ritim bozukluğu ile kendini gösteren ve kanda bu ilaçların seviyesinde artışın görüldüğü zehirlenme tablosuna yol açabilir. EKG takibi ve kanda kalp glikozidlerinin seviyesinin izlenmesi gerekir.
 • Midazolam (Anestezide kullanılan bir ilaç) ile birlikte kullanıldığında midazolamın etkisi uzayabilir ve güçlenebilir.
 • Sınıf IA ve II anti-aritmik ilaçlar (Kalpte ritm bozukluğunu engelleyen ilaçlar) ile birlikte kullanıldığında kalpte ritim bozukluğunu artırabilir.
 • Teofilin ile birlikte kullanıldığında plazma konsantrasyonlarında genellikle doz ayarlaması gerektirmeyen hafif bir yükselme olduğu gösterilmiştir.

Eğer reçeteli ya da reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir